Lubomír Holzer

Written by Lubomír Holzer. Posted in Lubomír Holzer, Úvod

Lubomír HolzerLubomír Holzer patří již více než dvacet roků mezi přední české muzikoterapeuty. Působí v celé ČR i mezinárodně – ČR, Polsko, Slovensko, Srbsko. Kořeny jeho muzikoterapeutické praxe však sahají až do roku 1983. Je stále aktivnějším nestorem české muzikoterapie, špičkovým celostním muzikoterapeutem, speciálním pedagogem, profesionálním umělcem (hudebník, zpěvák, herec, skladatel, režisér, textař, libretista etc.) odborným garantem, lektorem a supervizorem muzikoterapie, jejím neúnavným propagátorem a organizátorem.

Od 4. října 2013 je členem rady CZMTA – Muzikoterapeutické asociace České republiky a od února 2014 také profesním členem CZMTA. http://www.czmta.cz/. Je rovněž členem její etické komise a vedoucím Sekce celostní muzikoterapie – http://www.muzikoterapie.name/. Lubomír Holzer je autorem a hybatelem původní „LH“ muzikoterapeutické metody (CMLH) , spadající plně do oblasti celostní muzikoterapie. Řečenou tzv. „CMLH Metodu“ celostní muzikoterapie dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat, ovšem i tam, kde zrovna není. Od roku 2003 vyučuje zmíněnou CMLH metodu na Univerzitě Palackého v Olomouci, nejprve na Pdf, a od roku 2008 na ICV FF UP Olomouc. Viz také: http://icv.ff.upol.cz/kurzy/

Pro pokračování kliknout zde

Tradice celoživotního vzdělávání v oboru celostní muzikoterapie běží nepřetržitě již čtrnáctým rokem. V tomot období 2003-2016 prošlo jeho kurzy na UP Olomouc více jak 470 studentů. V tomto akademickém roce (2015-16) studuje ve čtyřech studijních skupinách  více jak devadesát studentů.  Studenti a absolventi pocházejí z ČR, z Polska, Slovenska a Srbska. Tyto kurzy vede Lubomír Holzer a je zároveň jejich odborným garantem. V akademickém roce 2015-16 byl otevřen další stupeň vzdělávání v celostní muzikoterapie CM 3 – sebezkušenostní výcvik a supervize. Všechny stupně kurzů (CM 1 – CM) 3 jsou akreditovány MŠMT. Jedná se o jediný  ucelený, návazný, průběžný a systematický odborný vzdělávací systém muzikoterapie v ČR a na Slovensku. Zmíněný systém má rovněž na UP Olomouc nepřetržité trvání od rok 2003. O řečené muzikoterapeutické odborné vzdělání je stálý a vzrůstající zájem.

LH Pracuje externě dlouhodobě jako muzikoterapeut v DOZP Benjamin Petřvald a Havířov, v Soukromé klinice LOGO s. r. o. Brno – muzikoterapeut – 3 roky, v DZP Kunovice – Na Bělince – 6roků, devět roků působil externě v Dětském domově se školou, středisku výchovné péče v Chrudimi. V letošním roce navázal spolupráci se speciální školou Credo v Olomouci. Viz odborný životopis – http://muzikoterapie.net/category/lubomir-holzer/zivotopis/. Spolupracuje s mnoha různými zařízeními po celé ČR, v Polsku a na Slovensku (mateřské školy, základní školy, pedagogicko psychologické poradny, speciální školy, dětské domovy, střediska výchovné péče, domovy pro seniory, denní stacionáře pro klienty s mentálním postižením a kombinovanými vadami, denní stacionáře pro psychiatrické pacienty a mnohé další). Na podzim 2013 zahájil spolupráci s Novorozeneckým oddělením Fakultní nemocnice Olomouc. Na poli muzikoterapie působí v ČR, v Polsku a na Slovensku. Ve zmíněných zemích se věnuje muzikoterapii, lektorské činnosti, koncertní činnosti se svými klienty a koncertuje sólově.

Lubomír Holzer vytvořil vlastní hudební styl, intuitivní přímou hudbu, vznikající v přítomném okamžiku a na daném místě. Stejně tak působí coby umělec, učitel i narátor. Hledačství Lubomíra Holzera můžeme stručně charakterizovat jako návrat ke kořenům existence lidstva, v nedělitelném propojení prahistorie vývoje lidské společnosti se současností a  budoucností. Všechny jeho profese se vzájemně prostupují, doplňují a mezi sebou obohacují – tvoří celistvost – jednotu. Muzikoterapie a hudba jsou pro něj posláním celoživotně, tak jako hudba a umění všeobecně. Toto poslání a úděl, které byli předurčeny jeho mnohými talenty, časem rozvinul v úplný obsah svého života. Svět, člověka v něm, muzikoterapii, umění, učení a veškerou existenci Lubomír Holzer nazírá holisticky a takové je také jeho všeobecné universální vnímání, prožívání i chápání Univerza a tím pádem i vše, co dělá a čím se zabývá. Jeho předností je schopnost překračovat dobová schémata, neméně však společenská a kulturní dogmata i historické determinanty. V historickém pohledu, pak zřetelně vnímáme jeho umění metamorfózy obecných paradigmat. Muzikoterapie, hudba, umění, učení a transformace jsou nedílnou součástí jeho života i jeho práce.

Obsahem stránek www.muzikoterapie.net jsou zmíněná témata a další rozvětvené oblasti aktivit Lubomíra Holzera. Ovšem nejlépe je vše prožít osobně, na vlastní kůži. Zveme vás vřele na tyto stránky i na akce s Lubomírem Holzerem. Když je žák připraven, učitel se vždy najde. Přejeme vám krásný život na planetě Zemi. Mayský kalendář rokem 2012 neskončil. Pokračuje další periodou. Naši slovanští předkové měli rovněž své kalendáře. Historická paměť těchto kalendářů sahá milion roků zpět. Oficiální historie kráčí svou záhadnou sebestřednou cestou, jež jiná, ale doložená fakta, přístupná již opět všem bádavým lidem, zatím nepochopitelně ignoruje. PaedDr. Lubomír Holzer byl členem dnes již realizovaného projektu „Expresivní́ terapeutické́ metody – cesta ke změně v institucionální́ výchově“, (Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/14.0026, Příjemce dotace: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 80 Olomouc), co by garant modulu muzikoterapie. Viz také: http://www.expresivniterapie.cz/ Na tento projekt navázal od dubna roku 2013 projekt „Tera – expresivní terapie“. Cílem projektu TERA je rozvoj spolupráce a výměny zkušeností mezi studenty UP a třemi VOŠ, pracovníky UP a VOŠ a praktiky v oblasti psychoterapie a expresivních terapií. Viz také na: http://tera.expresivniterapie.cz/. V tomto projektu Lubomír Holzer působí jako supervizor pro oblast muzikoterapie.  Podívej se na virtuální prohlídku Moravského zemského muzea: Mamut Brno – virtuální prohlídka

Propozice k akcím